Plan lekcji

Jak rodzic sam może poznać, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Od września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Do tego czasu decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole podejmują rodzice dziecka na podstawie własnych obserwacji oraz informacji otrzymanych od nauczycieli przedszkoli. Szkoła jest szansą dla Twojego dziecka! Im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym ma większe szanse na rozwój swoich uzdolnień i wielu różnych umiejętności lub diagnozę i pomoc w problemach rozwojowych.

Co to jest diagnoza przedszkolna?

W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole dzieci pięcioletnie realizują obowiązek wychowania przedszkolnego. Odbywa się on w najstarszej grupie w przedszkolu lub w tzw. zerówce, czyli w przedszkolu znajdującym się w budynku szkoły. W tym czasie nauczyciele, pracując z dziećmi, poznają ich potrzeby i możliwości oraz analizują ich gotowość do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem nauczycieli jest omówienie z rodzicami wyników tych obserwacji pedagogicznych, co ułatwia podjęcie decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki
w pierwszej klasie. Rodzice mogą dowiedzieć się od nauczyciela, jakie postępy zrobiło dziecko

w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, w samodzielności, sprawności ruchowej – w tym sprawności rąk. Dowiadują się także, jak dziecko funkcjonuje w grupie, czy potrafi wykonać polecenia i kończyć rozpoczęte prace, w jakim stopniu interesuje się czytaniem, pisaniem
i liczeniem.

Jak rodzic sam może poznać, czy dziecko jest gotowe
do rozpoczęcia nauki w szkole?

Przed podjęciem decyzji warto obserwować, jak zachowuje się dziecko w różnych sytuacjach życiowych – w przedszkolu i w domu. Słuchać, jak mówi, przyglądać się, jakie czyni postępy, czy potrafi pogodzić się z porażką. Dopiero całościowe spojrzenie na dziecko pomaga rodzicowi odpowiedzieć na pytanie, na ile chętnie jego sześciolatek będzie się uczyć, uważać podczas zajęć, zgodnie bawić się z innymi dziećmi, a także, czy samodzielnie ubierze się lub sprawnie schowa przybory do tornistra...

 

Twój sześciolatek powinien iść do I klasy, jeśli:

potrafi samodzielnie się ubierać, jeść, korzystać z łazienki,

jest ciekawy świata, zadaje pytania, słucha odpowiedzi,

z uwagą obserwuje różne zdarzenia, potrafi się skupiać na tym, co robi,

zna pory roku, związane z nimi  zjawiska przyrody,

rozróżnia dni tygodnia,

rozumie takie określenia, jak np. nad, pod, za, obok,

pamięta wierszyki i piosenki,

ma pomysły na zabawę, umie się bawić w dziecięce gry, zna ich reguły,

interesuje się książkami czy liczeniem.

 

Przedszkole a Szkoła

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne nie musi znać liter, czytać i sprawnie liczyć.

Umiejętności tych będzie uczyło się w szkole. Sześciolatek w przedszkolu kontynuuje przygotowanie do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej, sześciolatek w szkole już uczy się czytać, pisać i przeprowadzać proste działania matematyczne. Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie

•Bawi się z innymi dziećmi, zdobywa doświadczenia  
w kontaktach z innymi, rozwijając się społecznie
i emocjonalnie

•Rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny, rysuje szlaczki, rozwijając sprawność manualną

•Układa puzzle, domina. Uczy się rymowanek i wyliczanek, rozwijając pamięć i spostrzegawczość

•Słucha opowiadań, baśni, wierszy, ucząc się koncentrować uwagę

•Zdobywa doświadczenia, np. układając klocki po swojej prawej i lewej stronie, po prawej i lewej stronie misia, po prawej i lewej stronie kartki, ucząc się w ten sposób

orientacji w przestrzeni

•Zdobywa doświadczenia, np. układając klocki według koloru, wielkości lub kształtu, uczy się grupować obiekty według danej cechy

•Uczy się przeliczać przedmioty. Uczy się dodawać
i odejmować na przedmiotach i na palcach

•Uczy się mierzyć długość, np. krokami, stopami

•Współpracuje z innymi dziećmi i nauczycielem przy rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań

•Uczy się pisać litery. Uczy się pisać cyfry

•Uczy się składać z liter sylaby, a z sylab wyrazy. Uczy się posługiwać cyframi i znakami działań matematycznych. Uczy się wyszukiwać informacje i korzystać z nich

•Rozwija umiejętność koncentrowania uwagi i skupiania się na określonym zadaniu

•Uczy się czytać i pisać wyrazy i zdania (od lewej strony do prawej i od góry do dołu). Uczy się odczytywać i zapisywać działania matematyczne

•Uczy się rozróżniać i nazywać figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)

•Uczy się działań na liczbach (dodawanie i odejmowanie)

•Uczy się mierzyć długość, posługując się linijką

 

Czego i jak uczą się dzieci w pierwszej klasie

Zgodnie z podstawą programową dziecko w pierwszej klasie będzie uczyło się:

 

 

Edukacja polonistyczna

• wszystkich liter alfabetu

• czytania i rozumienia prostych krótkich tekstów

• pisania prostych, krótkich zdań

• co to jest wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie

• wypowiadania się

• wierszyków, piosenek itp.

 

 

 

Edukacja matematyczna

• określania kierunków i dostrzegania symetrii

• liczenia (także wspak) do 20 oraz zapisywania liczby cyframi do 10

• sprawnego dodawania i odejmowania do 10 oraz zapisywania tych działań

• rozwiązywania prostych zadań z treścią

• dokonywania pomiarów długości, ciężaru, objętości

• określania czasu i korzystania z kalendarza

• dokonywania prostych obliczeń pieniężnych

 

 

 

Edukacja artystyczna

• wyrażania swoich emocji w różnorodnych formach plastycznych

• wykonywania prostych ilustracji do usłyszanego opowiadania, bajki

• wykonywania prostych rekwizytów do małych form teatralnych

• śpiewania

•odtwarzania prostych dźwięków na instrumentach muzycznych

Język obcy i zajęcia komputerowe

• reagowania na proste polecenia w obcym języku

• nazywania obiektów w najbliższym otoczeniu

• posługiwania się komputerem

 

Edukacja przyrodnicza

• prowadzenia prostych obserwacji w naturalnym środowisku

• zakładania prostych hodowli

• dokumentowania prowadzonych obserwacji

 

Gdzie znajdziesz ważne informacje i pomoc?

 • Zawsze w przedszkolu, do którego uczęszcza Twoje dziecko.
 • Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PP-P) to instytucje, które udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracują w nich specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi), którzy potrafią diagnozować poziom rozwoju dziecka, określić jego potrzeby i możliwości. Służą dzieciom z trudnościami w uczeniu się, z niepokojącymi zachowaniami, ale też dzieciom uzdolnionym. Specjaliści udzielają wskazówek nauczycielom, rodzicom jak pracować z dzieckiem. Prowadzone są tam też różnorodne zajęcia. Poradnie współpracują z przedszkolami i szkołami. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. Ważne: poradnia udziela pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i innych placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Czyli jeżeli potrzebujesz pomocy specjalisty z poradni, to musisz znaleźć tę, która działa w Twojej najbliższej okolicy. Listę poradni znajdziesz na stronie www.ore.edu.pl w zakładce Sześciolatek w szkole - przydatne linki.
 • Ośrodki Wczesnej Interwencji (OWI) to instytucje, które udzielają pomocy dzieciom
  w wieku 0-7 lat oraz ich rodzinom. Znajdą tu pomoc dzieci z trudnościami w rozwoju. Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, lekarze, terapeuci) przeprowadzają kompleksową diagnozę rozwoju dziecka, a potem zapewniają stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin, indywidualną terapię, zajęcia
  w grupach. Udzielają też porad wychowawczych i psychologicznych rodzicom. Świadczenia udzielane są bezpłatnie. Listę Ośrodków Wczesnej Interwencji znajdziesz na stronie www.damy-rade.org
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) instytucje w systemie pomocy społecznej. To miejsca, w których możesz uzyskać pomoc społeczną w sytuacji kryzysowej. Działają
  w każdej gminie.
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) to instytucje, które pomagają osobom
  i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Pomagają też rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, pomagają w usamodzielnieniu się wychowankom domów dziecka. Pomoc tu znajdują też osoby niepełnosprawne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znaleźć powinieneś w swoim mieście powiatowym.

Więcej informacji na temat instytucji niosących pomoc dzieciom i rodzinom można znaleźć na stronach:

http://www.ore.edu.pl

http://www.men.gov.pl

http://www.brpd.gov.pl

Lektury obowiązujące w szkole podstawowej

Lektury dla klasy I

1. w. Bełza - "Kto Ty jesteś? Polak mały";

2. M. Kownacka - "Plastusiowy pamiętnik- fragmenty";

3. J. Brzechwa - "Sójka";

4. J. i W. Grimm - "Czterej muzykanci z Bremy";

5. J. Brzechwa - "Leń";

6. C. Janczarski - "Jak Wojtek został strażakiem";

7. J. Brzechwa - "Żaba";

8. W. Chotomska - "Legenda o Smoku ze Smoczej jamy";

9. M. Jaworczakowa - "Jacek, Wacek i Pankracek";

10. G. Kasdepke - Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci- fragmenty

11. H. Ch. Andersen - "Nowe szaty cesarza";

12. T. Jansson - "Opowiadania z Doliny Muminków- fragmenty";

13. J. Brzechwa - "Przyjście lata";

14. K. Makuszyński - "120 przygód Koziołka Matołka".

Lektury dla klasy II

1.Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz - "120 przygód Koziołka Matołka";

2.Wanda Chotomska - "Pięciopsiaczki";

3.Wanda Chotomska  - "Legendy polskie”;

4.Julian Tuwim - "Wiersze dla dzieci";

5.Charles Perrault - "Bajki".

 Lektury dla klasy III

1.Astryd Lindgren - „Dzieci z Bullerbyn”

2.Hans Christian Andersen-  „Dziewczynka z zapałkami”, „Brzydkie Kaczątko”

3.Janina Porazińska - „Baśń o dwunastu miesiącach”

4.Maria Kruger - „Karolcia”;

5.Roman Pisarski - „O psie, który jeździł koleją”.

Lektury dla klasy IV

Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości

1.Jan Brzechwa - "Akademia Pana Kleksa";

2.Carlo Collodi - "Pinokio";

3.Roald Dahl - "Charlie i fabryka czekolady";

4.Clive Staples Lewis Lew - "Czarownica i stara szafa";

5.Astrid Lindgren  - "Bracia Lwie Serce";

6.Joanna Olech - "Dynastia Miziołków";

oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

Lektury dla klasy V

Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

1.Ferenc Molnár - "Chłopcyz Placu Broni";

2.Lucy Maud Montgomery - "Ania z Zielonego Wzgórza";

3.Henryk Sienkiewicz - "W pustyni i w puszczy";

4.Mark Twain - "Przygody Tomka Sawyera";

5.Juliusz Verne - "W 80 dni dookoła świata";

oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

Lektury dla klasy VI

lista na bazie starej podstawy programowej

1 .I. Jurgielewiczowa - "Ten obcy";

2. S. Lem - "Bajki robotów",

3. J. Verne - "W 80 dni dookoła świata";

4. J.I Kraszewski - "Stara Baśń".

Nabór do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie prowadzi nabór dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki), oraz dzieci 6-cio i 7-dmio letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w celu przyjęcia kandydata do zerówki i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej:

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dop.

Język angielski

I

- M. Szpotowicz

- M. Szulc-Kurpaska

Super Sparks 1. Podręcznik                 do szkoły podstawowej             z zeszytem ćwiczeń

OUP Polska Spółka z o.o.

638/1/2013

Edukacja wczesnoszkolna

I

- A. Banasiak

- E. Burakowska

- A. Brudzińska

A. Danielewicz-Malinowska

J. Dymarska

M. Kolaczyńska

B. Nadarzyńska

Tropiciele

- Książeczka na dobry początek

- Podręcznik, cz. 1-5

- Karty ćwiczeń, cz. 1-5

- Zeszyt do ćwiczeń w pisaniu

- Zeszyt z ćwiczeniami matematycznymi

- Karty plastyczne

- Wyprawka, cz. 1-2

WSiP

492/1/2012

492/2/2012

Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami

I

- A. Kulesza

Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1.

WSiP

518/1/2012

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dop.

Język angielski

II

- Szpotowicz M.

- M. Szulc-Kurpaska

-P.A. Davies

- C. Graham

NEW SPARKS PLUS 2

Podręcznik         do szkoły podstawowej           z zeszytem ćwiczeń

OUP Polska Sp. z o.o.

12/2/2011 z 1

Edukacja wczesnoszkolna

II

- G. Lech

- J. Faliszewska

 

Odkrywam siebie i świat. Ja i moja szkoła.

Pakiet:

- książki dla ucznia (10 części)

- zeszyty do zadań domowych (10 części)

- wycinanki (2 części)

- lekturnik

- Wielkanoc

Grupa Edukacyjna S.A. Semestr I (części 1-5)

 

 

 

Grupa Edukacyjna S.A. Semestr II (części 6-10)

80/2/2010

 

 

 

 

80/3/2010

Zajęcia komputerowe

II

- A. Stankiewicz-Chatys, E. Sęk

Elementarz małego informatyka 2. Podręcznik             z płytą CD

MAC Edukacja

280/2/2011

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dop.

Język angielski

III

- M. Szpotowicz

- M. Szulc-Kurpaska

- C. Graham

-P.A. Davies

NEW SPARKS Plus 3.

Podręcznik               do szkoły podstawowej                 z zeszytem ćwiczeń

OUP                Spółka z o.o.

12/3/2011 z 1

Edukacja wczesnoszkolna

III

- H. Dobrowo-lska

- W. Dziabasze-wski

- A. Konieczna

- J. Hanisz

„Wesoła szkoła i przyjaciele”:

część 1-2:

- podręcznik

- karty pracy

- matematyka

- wyprawka

WSiP

18/5/2010

„Wesoła szkoła i przyjaciele”:

część 3-5:

- podręcznik

- karty pracy

- matematyka

- wyprawka

WSiP

18/6/2011

Zajęcia komputerowe

III

- B. Lewando-wska

- D. Kręcisz

Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD-ROM

WSiP

136/3/2011

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dop.

Historia

IV

- G. Wojciecho-wski

„Wczoraj                      i dziś’

Historia i społeczeństwo. Podręcznik             do klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

Spółka z o.o.

443/1/2012

Język angielski

IV

- Colin Granger

„Hot Spot 1”

Podręcznik  dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Macmillan Polska                  Spółka z o.o.

218/1/2009

Język polski

IV

1. M. Derlukiewicz

 

 

2. A. Gorzałczyńska-Mróz

- D. Chwastnie-wska

- D. Różek

1.”Słowa                  na start” -podręcznik   do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 4 szkoły podstawowej.

2.”Słowa               na Start” -podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy 4 szkoły podstawowej. Część I i II

Nowa Era       Sp. z o.o.

 

 

 

Wydawni-ctwo Era Spółka z o. o.

338/1/2011

 

 

 

 

338/2/2011

Matematyka

IV

- M. Dobrowolska

-M. Jucewicz

- P. Zarzycki

„Matematyka 4”. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawni-ctwo Oświatowe

340/1/2011

Muzyka

IV

- T. Wójcik

„Muzyczny Swiat”

Podręcznik + ćwiczenia. Klasa 4.

Grupa Edukacyjna  S. A.

495/1/2012

Plastyka

IV

- J. Lukas

- K. Onak

„ Do dzieła”. Podręcznik          do plastyki    4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Wydawni-ctwo Era Spółka z o. o.

326/2011

Przyroda

IV

- M. Marko-Worłowska

- F. Szlajfer

- J. Stawarz

- „Tajemnice przyrody” Podręcznik  dla klasy 4 szkoły podstawowej  z ćwiczeniami cz. 1 i 2

- Atlas przyrody „Świat wokół nas”

Nowa Era Spółka z o.o.

399/1/2011

Technika

IV

1. E. Bubak

2. B. Bogacka-Osińska

- D. Łazuchie-wicz

1.„ Technika na co dzień”.

Podręcznik                      z ćwiczeniami                 i projektami                 do zajęć technicznych, cz.1

2. „Bądź bezpieczny                       na drodze”

WSiP

 

 

 

WSiP

496/2 /2012

 

 

 

496/1/e/ 2012

Zajęcia komputerowe

IV

- Grażyna Hermano-wska

- Wojciech Hermano-wski

Zajęcia komputerowe. Podręcznik                  dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

356/2011

             

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dop.

Historia

V

- G. Wojciecho-wski

 

- Wczoraj i dziś.  Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

443/2/2013

Zajęcia komputerowe

V

- Grażyna Hermano-wska

- Wojciech Hermano-wski

Zajęcia komputerowe. Podręcznik                  dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Pedagogi-czne OPERON

356/2011

Język angielski

V

- Colin Granger

„Hot Spot 2”-podręcznik                 z ćwiczeniami

Macmillan

Polska               Sp. z o.o.

218/2/2009

Język polski

V

- M. Derlukiewicz

 

 

- A. Wojciecho-wska, A. Marcin-kiewicz

 

- Słowa na start 5. Podręcznik               do kształcenia literackiego                 i kulturowego dla kl. 5 szkoły podstawowej.

- Słowa na start. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 5.

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Nowa Era Spółka z o.o.

338/4/2013

 

 

338/3/2013

Matematyka

V

- M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

GWO M. Dobrowo-lska Sp. j.

340/2/2013

Przyroda

V

- J. Ślosarczyk

- R. Kozik

- F. Szlajfer

Tajemnice przyrody 5. Podręcznik + ćwiczenia + atlas przyrody „Świat wokół nas”

Nowa Era

399/2/2013

Wychowanie do życia                    w rodzinie

V

- T. Król

„Wędrując ku dorosłości”

RUBIKON

189/99

Muzyka

V

- T. Wójcik

Muzyczny świat. Podręcznik + ćwiczenia. Klasa 5

Grupa Eduka-cyjna S.A.

495/2/2013

Plastyka

V

- J. Lukas

- K. Onak

„Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o., Wyd. Era Sp. z o.o.

326/2011

Technika

V

- E. Bubak

Technika na co dzień. Część 1. Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6

WSiP S.A.

496/2 /2012

 

             

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dop.

Historia

VI

1. G. Czetwerty-ńska

2. A. Pacewicz

- T. Merta

1. Podręcznik               „A to historia!” Klasa 6 - część 1.

2. Podręcznik               „A to historia!” Klasa 6 - część 2.

Nowa Era

 

Nowa Era

226/01

 

4/02

Informatyka

VI

- J. Bock

- M. Graniczny

„Klik Plik 2”-podręcznik informatyki                dla szkoły podstawowej.

PWN

36/05

Język angielski

VI

- Colin Granger                         - Katherine Stannett

„Hot Spot 3”

Macmillan

Polska      Sp. z o.o.

218/3/ 2010

Język polski

VI

- M. Derlukiewicz

 

 

- A. Wojciecho-wska

Słowa na start 6. Podręcznik               do kształcenia literackiego i kulturowego                  dla klasy 6.

2. Słowa na start 6. Część 1 i 2. Podręcznik               do nauki o języku dla klasy 6.

Rożak

 

 

 

Rożak

127/06

 

 

 

16/06

Matematyka

VI

- R.J. Pawlak

- K.Gałązko

- A. Warężak

„Matematyka krok po kroku”- podręcznik                 dla klasy 6 szkoły podstawowej                      z ćwiczeniami.

Res Polona

102/10/S

Przyroda

VI

- B. Klimuszko

- M. Wilczyńska-Wołoszyn

Przyroda 6. Podręcznik               dla uczniów              klasy 6.

ŻAK

230/01

Muzyka

VI

- T. Wójcik

„Muzyczny świat” Podręcznik                      z ćwiczeniami dla kl. 4-6, cz 1 i 2

MAC Edukacja

53/04

Plastyka

VI

- J. Lukas

- K. Onak

„Do dzieła”- Podręcznik dla kl.IV-VI szkoły podstawowej

M. Rożak

126/05

Technika

VI

- E. Bubak

Technika na co dzień. Część 1 (wydanie zmienione) Podręcznik                     z ćwiczeniami                kl. 4-6

WSiP S.A.

20/05

 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej

Klasy 1 -3

PONIEDZIAŁEK

11.45 – 12.30

Mieńkowska Sylwia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl. 3

11.45 – 12.30

Siedlecka Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl. 2b

13.30 – 15.00

Osińska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

13.30 – 15.00

Winiarska Anna

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

13.30 – 14.30

Wangryn Mariusz

Zajęcia sportowe - Ringo

Klasy 1-3

WTOREK

11.45 – 12.30

Siedlecka Małgorzata

Kółko ortograficzne

Kl. 2b

11.45 – 12.30

Stala Urszula

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl. 2a

12.40 – 13.25

Mieńkowska Sylwia

Kółko plastyczne

Kl. 3

12.40 – 13.25

Strotsen Nataliya

Kółko przedmiotowe z języka angielskiego

Kl. 1-3

12.40 – 13.25

Świderska Dagmara

Zajęcia rytmiczne

Kl. 1-3

13.30 – 15.00

Osińska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

13.30 – 15.00

Winiarska Anna

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

ŚRODA

11.45 – 12.30

Stala Urszula

Kółko teatralne

Kl. 2a

13.30 – 15.00

Osińska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

13.30 – 15.00

Winiarska Anna

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

CZWARTEK

12.40 – 13.25

Sobierajewska Ewelina

Kółko przyrodnicze

Kl. 1-3

13.30 – 15.00

Osińska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

13.30 – 15.00

Winiarska Anna

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

PIĄTEK

12.40 – 13.25

Sobierajewska Ewelina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl. 1

13.30 – 15.00

Osińska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

13.30 – 15.00

Winiarska Anna

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Oddział przedszkolny, co dwa tygodnie

 

 Klasy 4 - 6

PONIEDZIAŁEK

12.40 – 13.25

Macierzyńska Danuta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Kl. 4

13.30 – 14.15

Kowalczyk Katarzyna

Zajęcia ortograficzne

Kl. 5

13.30 – 14.15

Matysiak Sebastian

Koło przedmiotowe z informatyki

Kl. 4-6

13.30 – 14.15

Strotsen Nataliya

Koło przedmiotowe z języka angielskiego

Kl. 4-6

14.20 – 15.05

Hupało Igor

Szkolne Koło Sportowe (SKS)

Kl. 4-6

 WTOREK

12.40 – 13.25

Kita Milena

Zajęcia z języka angielskiego

Kl. 4

12.40 – 13.25

Szewczyk Piotr

Szkolne Koło Sportowe (SKS)

Kl. 4-6

13.30 – 14.15

Fatek Anna

Zajęcia utrwalające z matematyki

Kl. 6

13.30 – 15.30

Wangryn Mariusz

Zajęcia sportowe - Ringo

 

 ŚRODA

12.40 – 13.25

Rozmus Grażyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Kl. 4

12.40 – 13.25

Jaskólska Małgorzata

Koło liturgiczne

Kl. 4-6

13.30 – 14.15

Rozmus Grażyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Kl. 5

 CZWARTEK

12.40 – 13.25

Fatek Anna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Kl. 5

13.30 – 14.15

Stani Monika

Nauka gry na instrumentach muzycznych

Kl. 4-6

14.20 – 15.05

Stani Monika

Chór szkolny

Kl. 4-6

13.30 – 15.30

Wangryn Mariusz

Zajęcia sportowe - Ringo

 

 PIĄTEK

13.30 – 14.15

Macierzyńska Danuta

Zajęcia utrwalające z języka polskiego

Kl. 6

14.20 – 15.05

Hupało Igor

Szkolne Koło Sportowe (SKS)

Kl. 4-6

Egzamin gimnazjalny za 23.04.2014 9:00 1 dni
Do wakacji pozostało: 66 dni :-)

Kalendarz

kwiecień 2014
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4