Plan lekcji

Jak rodzic sam może poznać, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Od września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Do tego czasu decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole podejmują rodzice dziecka na podstawie własnych obserwacji oraz informacji otrzymanych od nauczycieli przedszkoli. Szkoła jest szansą dla Twojego dziecka! Im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym ma większe szanse na rozwój swoich uzdolnień i wielu różnych umiejętności lub diagnozę i pomoc w problemach rozwojowych.

Co to jest diagnoza przedszkolna?

W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole dzieci pięcioletnie realizują obowiązek wychowania przedszkolnego. Odbywa się on w najstarszej grupie w przedszkolu lub w tzw. zerówce, czyli w przedszkolu znajdującym się w budynku szkoły. W tym czasie nauczyciele, pracując z dziećmi, poznają ich potrzeby i możliwości oraz analizują ich gotowość do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem nauczycieli jest omówienie z rodzicami wyników tych obserwacji pedagogicznych, co ułatwia podjęcie decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki
w pierwszej klasie. Rodzice mogą dowiedzieć się od nauczyciela, jakie postępy zrobiło dziecko

w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, w samodzielności, sprawności ruchowej – w tym sprawności rąk. Dowiadują się także, jak dziecko funkcjonuje w grupie, czy potrafi wykonać polecenia i kończyć rozpoczęte prace, w jakim stopniu interesuje się czytaniem, pisaniem
i liczeniem.

Jak rodzic sam może poznać, czy dziecko jest gotowe
do rozpoczęcia nauki w szkole?

Przed podjęciem decyzji warto obserwować, jak zachowuje się dziecko w różnych sytuacjach życiowych – w przedszkolu i w domu. Słuchać, jak mówi, przyglądać się, jakie czyni postępy, czy potrafi pogodzić się z porażką. Dopiero całościowe spojrzenie na dziecko pomaga rodzicowi odpowiedzieć na pytanie, na ile chętnie jego sześciolatek będzie się uczyć, uważać podczas zajęć, zgodnie bawić się z innymi dziećmi, a także, czy samodzielnie ubierze się lub sprawnie schowa przybory do tornistra...

 

Twój sześciolatek powinien iść do I klasy, jeśli:

potrafi samodzielnie się ubierać, jeść, korzystać z łazienki,

jest ciekawy świata, zadaje pytania, słucha odpowiedzi,

z uwagą obserwuje różne zdarzenia, potrafi się skupiać na tym, co robi,

zna pory roku, związane z nimi  zjawiska przyrody,

rozróżnia dni tygodnia,

rozumie takie określenia, jak np. nad, pod, za, obok,

pamięta wierszyki i piosenki,

ma pomysły na zabawę, umie się bawić w dziecięce gry, zna ich reguły,

interesuje się książkami czy liczeniem.

 

Przedszkole a Szkoła

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne nie musi znać liter, czytać i sprawnie liczyć.

Umiejętności tych będzie uczyło się w szkole. Sześciolatek w przedszkolu kontynuuje przygotowanie do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej, sześciolatek w szkole już uczy się czytać, pisać i przeprowadzać proste działania matematyczne. Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie

•Bawi się z innymi dziećmi, zdobywa doświadczenia  
w kontaktach z innymi, rozwijając się społecznie
i emocjonalnie

•Rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny, rysuje szlaczki, rozwijając sprawność manualną

•Układa puzzle, domina. Uczy się rymowanek i wyliczanek, rozwijając pamięć i spostrzegawczość

•Słucha opowiadań, baśni, wierszy, ucząc się koncentrować uwagę

•Zdobywa doświadczenia, np. układając klocki po swojej prawej i lewej stronie, po prawej i lewej stronie misia, po prawej i lewej stronie kartki, ucząc się w ten sposób

orientacji w przestrzeni

•Zdobywa doświadczenia, np. układając klocki według koloru, wielkości lub kształtu, uczy się grupować obiekty według danej cechy

•Uczy się przeliczać przedmioty. Uczy się dodawać
i odejmować na przedmiotach i na palcach

•Uczy się mierzyć długość, np. krokami, stopami

•Współpracuje z innymi dziećmi i nauczycielem przy rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań

•Uczy się pisać litery. Uczy się pisać cyfry

•Uczy się składać z liter sylaby, a z sylab wyrazy. Uczy się posługiwać cyframi i znakami działań matematycznych. Uczy się wyszukiwać informacje i korzystać z nich

•Rozwija umiejętność koncentrowania uwagi i skupiania się na określonym zadaniu

•Uczy się czytać i pisać wyrazy i zdania (od lewej strony do prawej i od góry do dołu). Uczy się odczytywać i zapisywać działania matematyczne

•Uczy się rozróżniać i nazywać figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)

•Uczy się działań na liczbach (dodawanie i odejmowanie)

•Uczy się mierzyć długość, posługując się linijką

 

Czego i jak uczą się dzieci w pierwszej klasie

Zgodnie z podstawą programową dziecko w pierwszej klasie będzie uczyło się:

 

 

Edukacja polonistyczna

• wszystkich liter alfabetu

• czytania i rozumienia prostych krótkich tekstów

• pisania prostych, krótkich zdań

• co to jest wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie

• wypowiadania się

• wierszyków, piosenek itp.

 

 

 

Edukacja matematyczna

• określania kierunków i dostrzegania symetrii

• liczenia (także wspak) do 20 oraz zapisywania liczby cyframi do 10

• sprawnego dodawania i odejmowania do 10 oraz zapisywania tych działań

• rozwiązywania prostych zadań z treścią

• dokonywania pomiarów długości, ciężaru, objętości

• określania czasu i korzystania z kalendarza

• dokonywania prostych obliczeń pieniężnych

 

 

 

Edukacja artystyczna

• wyrażania swoich emocji w różnorodnych formach plastycznych

• wykonywania prostych ilustracji do usłyszanego opowiadania, bajki

• wykonywania prostych rekwizytów do małych form teatralnych

• śpiewania

•odtwarzania prostych dźwięków na instrumentach muzycznych

Język obcy i zajęcia komputerowe

• reagowania na proste polecenia w obcym języku

• nazywania obiektów w najbliższym otoczeniu

• posługiwania się komputerem

 

Edukacja przyrodnicza

• prowadzenia prostych obserwacji w naturalnym środowisku

• zakładania prostych hodowli

• dokumentowania prowadzonych obserwacji

 

Gdzie znajdziesz ważne informacje i pomoc?

 • Zawsze w przedszkolu, do którego uczęszcza Twoje dziecko.
 • Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PP-P) to instytucje, które udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracują w nich specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi), którzy potrafią diagnozować poziom rozwoju dziecka, określić jego potrzeby i możliwości. Służą dzieciom z trudnościami w uczeniu się, z niepokojącymi zachowaniami, ale też dzieciom uzdolnionym. Specjaliści udzielają wskazówek nauczycielom, rodzicom jak pracować z dzieckiem. Prowadzone są tam też różnorodne zajęcia. Poradnie współpracują z przedszkolami i szkołami. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. Ważne: poradnia udziela pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i innych placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Czyli jeżeli potrzebujesz pomocy specjalisty z poradni, to musisz znaleźć tę, która działa w Twojej najbliższej okolicy. Listę poradni znajdziesz na stronie www.ore.edu.pl w zakładce Sześciolatek w szkole - przydatne linki.
 • Ośrodki Wczesnej Interwencji (OWI) to instytucje, które udzielają pomocy dzieciom
  w wieku 0-7 lat oraz ich rodzinom. Znajdą tu pomoc dzieci z trudnościami w rozwoju. Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, lekarze, terapeuci) przeprowadzają kompleksową diagnozę rozwoju dziecka, a potem zapewniają stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin, indywidualną terapię, zajęcia
  w grupach. Udzielają też porad wychowawczych i psychologicznych rodzicom. Świadczenia udzielane są bezpłatnie. Listę Ośrodków Wczesnej Interwencji znajdziesz na stronie www.damy-rade.org
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) instytucje w systemie pomocy społecznej. To miejsca, w których możesz uzyskać pomoc społeczną w sytuacji kryzysowej. Działają
  w każdej gminie.
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) to instytucje, które pomagają osobom
  i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Pomagają też rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, pomagają w usamodzielnieniu się wychowankom domów dziecka. Pomoc tu znajdują też osoby niepełnosprawne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znaleźć powinieneś w swoim mieście powiatowym.

Więcej informacji na temat instytucji niosących pomoc dzieciom i rodzinom można znaleźć na stronach:

http://www.ore.edu.pl

http://www.men.gov.pl

http://www.brpd.gov.pl

Lektury obowiązujące w szkole podstawowej

Lektury dla klasy I

1. w. Bełza - "Kto Ty jesteś? Polak mały";

2. M. Kownacka - "Plastusiowy pamiętnik- fragmenty";

3. J. Brzechwa - "Sójka";

4. J. i W. Grimm - "Czterej muzykanci z Bremy";

5. J. Brzechwa - "Leń";

6. C. Janczarski - "Jak Wojtek został strażakiem";

7. J. Brzechwa - "Żaba";

8. W. Chotomska - "Legenda o Smoku ze Smoczej jamy";

9. M. Jaworczakowa - "Jacek, Wacek i Pankracek";

10. G. Kasdepke - Bon czy ton. Savoir- vivre dla dzieci- fragmenty

11. H. Ch. Andersen - "Nowe szaty cesarza";

12. T. Jansson - "Opowiadania z Doliny Muminków- fragmenty";

13. J. Brzechwa - "Przyjście lata";

14. K. Makuszyński - "120 przygód Koziołka Matołka".

Lektury dla klasy II

1.Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz - "120 przygód Koziołka Matołka";

2.Wanda Chotomska - "Pięciopsiaczki";

3.Wanda Chotomska  - "Legendy polskie”;

4.Julian Tuwim - "Wiersze dla dzieci";

5.Charles Perrault - "Bajki".

 Lektury dla klasy III

1.Astryd Lindgren - „Dzieci z Bullerbyn”

2.Hans Christian Andersen-  „Dziewczynka z zapałkami”, „Brzydkie Kaczątko”

3.Janina Porazińska - „Baśń o dwunastu miesiącach”

4.Maria Kruger - „Karolcia”;

5.Roman Pisarski - „O psie, który jeździł koleją”.

Lektury dla klasy IV

Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości

1.Jan Brzechwa - "Akademia Pana Kleksa";

2.Carlo Collodi - "Pinokio";

3.Roald Dahl - "Charlie i fabryka czekolady";

4.Clive Staples Lewis Lew - "Czarownica i stara szafa";

5.Astrid Lindgren  - "Bracia Lwie Serce";

6.Joanna Olech - "Dynastia Miziołków";

oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

Lektury dla klasy V

Teksty kultury poznawane w całości – nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

1.Ferenc Molnár - "Chłopcyz Placu Broni";

2.Lucy Maud Montgomery - "Ania z Zielonego Wzgórza";

3.Henryk Sienkiewicz - "W pustyni i w puszczy";

4.Mark Twain - "Przygody Tomka Sawyera";

5.Juliusz Verne - "W 80 dni dookoła świata";

oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.

Lektury dla klasy VI

lista na bazie starej podstawy programowej

1 .I. Jurgielewiczowa - "Ten obcy";

2. S. Lem - "Bajki robotów",

3. J. Verne - "W 80 dni dookoła świata";

4. J.I Kraszewski - "Stara Baśń".

Nabór do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zespół Szkół Publicznych w Goszczynie prowadzi nabór dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki), oraz dzieci 6-cio i 7-dmio letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w celu przyjęcia kandydata do zerówki i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej:

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników

Podręczniki do klasy 1,2,4 Szkoły Podstawowej będą zakupione prze szkołę z dotacji MEN.

Wykaz podręczników w r. szk. 2015/16 w ZSP w Goszczynie – kl. 3 Szkoły Podstawowej

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dop.

Język angielski

3

P. A. Davis, C. Graham, Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Super Sparks 3. Podręcznik + ćwiczenie

Oxford University Press                       

638/3/2014

Edukacja wczesnoszkolna

3

A. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, A. Kamińska, R. Kamiński, E. Kłos, W. Kofta, B. Nadarzyńska

Tropiciele, kl. 3; skład boxu: podręcznik (cz. 1-5), karty ćwiczeń (cz. 1-5), matematyka (cz. 1-5), karty ćwiczeń-przyroda (cz. 1-2), wyprawka (cz. 1-2), zajęcia komputerowe – podręcznik z ćwiczeniami, karty plastyczne

WSiP

 

Religia

3

Marzanna
Dubińska, ks. Andrzej Tulej

W przyjaźni z Panem Jezusem, 3 PSP, podręcznik

Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

 

             

Wykaz podręczników w r. szk. 2015/16 w ZSP w Goszczynie – kl. 5 Szkoły Podstawowej

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dop.

Historia

5

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

443/2/2013

Język angielski

5

Tamzin Thompson, David Todd

Today 2. Podręcznik + ćw.

Pearson

669/2/2013/2014

Język polski

5

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

 

 

Marlena Derlukiewicz

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

338/3/2013

 

 

 

 

 

338/4/2013

Matematyka

5

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan

M. Dobrowolska, A. Mysior, P. Zarzycki

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki, część 1 i 2

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

 

Muzyka

5

Teresa Wójcik

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5

Grupa Edukacyjna S.A.

495/2/2013

Plastyka

5

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

326/2011

Przyroda

5

Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej; ćwiczenia, część 1 i 2

Nowa Era Spółka z o.o.

399/2/2013

Zajęcia techniczne

5

Ewa Bubak

Technika na co dzień. Część 1. Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

496/2/2012

Zajęcia komputerowe

5

Grażyna Hermanowska. Wojciech Hermanowski

Zajęcia komputerowe. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

356/2011

Religia

5

 

Wierzę w Jednego Boga

Wydawnictwo katechetyczne

AZ-22-01/10-WA-3/14

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

5

Praca zbiorowa pod red. Teresy Król

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. „Wędrując ku dorosłości”. Ćwiczenia dla klasy V szkoły podstawowej

Wydawnictwo i Hurtownia „Rubikon”

705/2014

 

Wykaz podręczników w r. szk. 2015/16 w ZSP w Goszczynie – kl. 6 Szkoły Podstawowej

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Nr dop.

Historia

6

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era Spółka z o.o.

 

443/3/2014

 

 

Język angielski

6

Granger C., Stannett K. -

Hot Spot 3. Podręcznik dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

MACMILLAN POLSKA

218/3/2010

Język polski

6

Derlukiewicz M.

 

 

 

  Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Słowa na start 6. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Nowa Era Spółka z o.o

 

 

   

Nowa Era Spółka z o.o.

338/5/2014

 

 

 

 

338/6/2014

Matematyka

6

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

340/3/2014

Muzyka

6

Teresa Wójcik

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 6 + zeszyt ćwiczeń

Grupa Edukacyjna S.A.

495/3/2014

Plastyka

6

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

326/2011

Przyroda

6

Feliks Szlajfer Joanna Stawarz

Hanna Kowalczyk

 

Tajemnice przyrody 6 Podręcznik dla  klasy 6 szkoły podstawowej

+ ćwiczenia cz.1-2

Nowa Era Spółka z o.o.

399/3/2014

Zajęcia techniczne

6

Bubak E.

Technika na co dzień. Część 2. Podręcznik z ćwiczeniami i projektami do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

496/3/2012

Zajęcia komputerowe

6

Grażyna Hermanowska. Wojciech Hermanowski

Zajęcia komputerowe. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

356/2011

Religia

6

 

Wierzę w święty Kościół powszechny

 

Nr pr. AZ-2-01/10 z 09.06.2010

WDŻ

6

Uczniowie klasy 6 korzystają z podręcznika zakupionego w klasie 5 + „Wędrując ku dorosłości”. Ćwiczenia dla klasy VI szkoły podstawowej

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej

Klasy 0 -3

PONIEDZIAŁEK

09.45 – 10.45

Kowalczyk Katarzyna

Zajęcia logopedyczne

Oddziały „0”

11.45 – 12.30

Fatek Anna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa 1b

11.45 – 12.30

Siedlecka Małgorzata

Koło polonistyczne

Klasa 3b

12.40 – 13.25

Jaskólska Małgorzata

Koło liturgiczne

Klasy 1-3

12.40 – 13.25

Stala Urszula

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa 3a

13.30-15.05

Wangryn Mariusz

SKS- Ringo

Klasy 2-3

 

WTOREK

11.45 – 12.30

Siedlecka Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa 3b

12.40 – 13.25

Sobierajewska Ewelina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa 2

12.40 – 13.25

Stala Urszula

Koło matematyczne

Klasa 3a

 

ŚRODA

09.45 – 10.45

Kowalczyk Katarzyna

Zajęcia logopedyczne

Oddziały „0”

11.45 – 12.30

Fatek Anna

Koło polonistyczne

Klasa 1b

11.45 – 12.30

Mieńkowska Sylwia

Koło plastyczne

Klasa 1a

11.45 – 12.30

Sobierajewska Ewelina

Koło plastyczne

Klasa 2

13.30-15.05

Wangryn Mariusz

SKS- Ringo

Klasy 2-3

 

CZWARTEK

11.45 – 12.30

Mieńkowska Sylwia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa 1a

11.45 – 12.30

Sendek Lidia

Gimnastyka korekcyjna

Klasa 3a

12.40 – 13.25

Sendek Lidia

Gimnastyka korekcyjna

Klasa 3b

12.40 – 13.25

Strotsen Nataliya

Koło języka angielskiego

Klasy 1-3

13.30-15.05

Wangryn Mariusz

SKS- Ringo

Klasy 2-3

 Klasy 4 -6

PONIEDZIAŁEK

13.30 – 14.15

Gotkowicz Milena

Koło z języka angielskiego

Klasy 5-6

13.30 – 14.15

Rozmus Grażyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody

Klasa 4

13.30-15.05

Wangryn Mariusz

SKS - Ringo

Klasy 4-6

14.20 – 15.05

Hupało Igor

SKS

Klasy 4-6

14.20 – 15.05

Matysiak Sebastian

Zajęcia utrwalające wiadomości matematyczne

Klasa 6

 

WTOREK

12.40 – 13.25

Macierzyńska Danuta

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu 6-klasisty

Klasa 6

12.40 – 13.25

Świderska Dagmara

Zajęcia wspomagające z języka polskiego

Klasa 6

13.30 – 14.15

Stani Monika

Chór szkolny

Klasy 4-6

14.20 – 15.05

Matysiak Sebastian

Koło informatyczne

Klasy 4-6

 

ŚRODA

12.40 – 13.25

Macierzyńska Danuta

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu 6-klasisty

Klasa 6

13.30-15.05

Wangryn Mariusz

SKS- Ringo

Klasy 4-6

 

CZWARTEK

12.40 – 13.25

Jaskólska Małgorzata

Koło liturgiczne

Klasy 4-6

12.40 – 13.25

Popkowicz Agnieszka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Klasa 4

13.30-15.05

Wangryn Mariusz

SKS- Ringo

Klasy 4-6

 

PIĄTEK

14.20 – 15.05

Hupało Igor

SKS

Klasy 4-6

Do wakacji pozostało: Time's Up

Kalendarz

lipiec 2015
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2