Ekspresowy druk wizytówki Poznań od 100 sztuk ma grubym kartonie kreda mat.

Praca umysłowa

Dotychczas zajmowaliśmy się pracą mięśniową, czyli wielokrotnym kurczeniem się określonych mięśni. Aktywność taka pociąga za sobą duże zmiany lokalne i można słusznie oczekiwać, że ich rezultatem powinno być obniżenie wydajności pracy, czyli zmęczenie. Teraz jednak przerzućmy się do pracy krańcowo odmiennej – mianowicie pracy umysłowej. Wprawdzie pracy tej nie musimy uważać za proces składający się wyłącznie z impulsów nerwowych krążących w mózgu po obwodach zamkniętych, są bowiem dowody na to, że w myśleniu biorą udział także pewne mięśnie: może więc powinno się mówić raczej o pracy biurkowej (sedentary work) niż umysłowej (Ryan, 1947). Jednakże – jak na to zwrócił uwagę Robinson (1934) – reakcje motoryczne są przy myśleniu tak małe i zmienne, że nie powinny one wywoływać zmęczenia. Powstaje zatem pytanie, czy przy myśleniu w ogóle występuje zmęczenie.

Najbardziej znany w tej dziedzinie jest eksperyment Arai (1912), która mnożyła w pamięci liczby czterocyfrowe przez czterocyfrowe przez 11 godzin z rzędu – rzecz dziwna – bez objawów zmniejszonej wydajności. Wyniki jej spadły wprawdzie w ciągu pierwszych 6 godzin do około 50 procent swej pierwotnej wartości, ale w ciągu następnych 5 godzin już dalej się nie pogarszały, utrzymując się na stałym poziomie. Chociaż jest mało pradopodobne, aby wielu ludzi mogło się zdobyć na powtórzenie wyczynu Arai (por. Painter, 1916), w szeregu badań uzyskano wiele krzywych pracy umysłowej, które wykazują stosunkowo mały spadek wydajności. Dla przykładu przedstawiono na rys. 25-11 wyniki eksperymentu Robinsona i Bilłsa (1926), w którym 18 wyćwiczonym osobom polecono odczytywać kartki, zawierające każda po 100 liter. W jednym zestawie kart występowały tylko dwie różne litery w rozmaitych kombinacjach (abbaaaba …), w drugim – cztery (abcddca- ba…), a w trzecim – osiem liter. Jak widać na rysunku, z wyjątkiem zrywu początkowego w próbie 1, od próby 2 do 20 wszystkie trzy krzywe biegną w zasadzie poziomo. Trzeba jednak zaznaczyć, że chociaż na krzywych przeciętnych nie widać wyraźnego spowolnienia, krzywe indywidualne często wykazują w pracy tego typu oznaki zmęczenia w postaci chwilowych zahamowań, tj. krótkich okresów, w których osoba badana wypada ze swego zwykłego rytmu (str. 132, t. I). Takie zahamowania występują znacznie częściej przy pracy monotonnej niż przy urozmaiconej i na tym oparł się Robinson (1934) podkreślając, że monotonia zadania stanowi jeden z głównych czynników wywołujących pogarszanie się wyników pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>