Wnioski wykraczające poza dane informacje

Błędy rozumowania płyną często stąd, że na podstawie pewnych określonych informacji wysnuwa się wnioski, do których informacje te nie dają dostatecznych podstaw. Czasami rozumujący nie zdaje sobie jasno sprawy z tego, jakimi właściwie rozporządza informacjami i przyjmuje milcząco, że ma pewne dane, których naprawdę nie posiada, w innych zaś wypadkach kieruje się w myśleniu pewnymi przesądami czy upodobaniami, które stanowią źródło błędów, ponieważ wykraczają poza dostarczone mu informacje. Zajmiemy się najpierw pierwszym z tych źródeł błędu.

Logika jest nauką pasjonującą i choć nie można jej utożsamiać z psychologią rozumowania, w eksperymentalnych badaniach nad myśleniem korzystamy z niej, posługując się opracowanymi przez nią kryteriami poprawności rozumowania. Informacje, jakich dostarczamy badanemu, rozkładamy w oparciu o zasady logiki na określone zdania, czyli „przesłanki” i potrafimy wówczas powiedzieć, jakie poprawne wnioski można wysnuć z takich przesłanek.

Zdanie twierdzące składa się z dwóch terminów powiązanych łącznikiem, jak na przykład w twierdzeniu „niebo jest błękitne”, zdanie przeczące zawiera ponadto słówko „nie” albo jakiś jego równoznacznik. W zdaniu mogą występować również takie słowa jak „wszystkie” lub „niektóre”, są to kwantyfikatory wyznaczącej zakres podmiotu w zdaniu. „Niektóre” znaczy tu tyle co „przynajmniej niektóre” nie zaś „nie wszystkie”. Na przykład ze zdania „wszystkie X są Y” można wysnuć wniosek, że „niektóre X są Y”. Zdania mogą więc być twierdzące lub przeczące oraz ogólne lub szczegółowe. Stąd przyjmujemy cztery typy zdań i zwykle oznaczamy je symbolami literowymi:

– A – wszystkie X są Y – zdanie ogólno twierdzące, tak – wszystkie.

– E – żadne X nie jest Y -zdanie ogólno przeczące, nie – żadne.

– I – niektóre X są Y – zdanie szczegółowo twierdzące, tak – niektóre.

– O – niektóre X nie są Y – zdanie szczegółowo przeczące, nie – niektóre.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>