TRANSFER W UCZENIU SIĘ LABIRYNTU CZ. II

Pracę Webba powtórzył w tym samym laboratorium (Uniwersytet w Chicago, kierownik – Carr) Wiltbank (1919), używając odmiennych labiryntów. Każdej grupie szczurów dawał on do wyuczenia się pięć labiryntów w różnej kolejności, z tym że na koniec każda grupa wracała do tego labiryntu, od którego zaczynała. U wszystkich grup wystąpił dodatni wpływ transferu. W tabelce poniżej zamieszczonej podano w procentach, łącznie dla wszystkich grup, oszczędności przy uczeniu się każdego kolejnego labiryntu oraz oszczędności przy powtórnym uczeniu się labiryntu, od którego szczury zaczynały eksperyment.

Oszczędności przy uczeniu się kolejnych labiryntów (przeliczone na procenty) Labirynty Ponowna nauka labiryntu nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 w liczbie prób 42 41 54 52 71 w liczbie błędów 70 79 82 82 94 w czasie 83 87 91 90 92

Ogólnie można stwierdzić, że dodatni wpływ transferu narasta kumulatywnie aż do czwartego labiryntu włącznie, a ponowne uczenie się pierwszego labiryntu wykazuje ponadto przechowanie wprawy z pierwotnego uczenia się, pomimo że zwierzęta poprzednio uczyły się też innych labiryntów. Ostatnią tezę uzasadnia uderzająco duży wzrost procentu zaoszczędzonych prób i błędów w ostatniej kolumnie tabeli. Sam autor tej pracy wyrażał pewne wątpliwości co do wniosków, które tu podaliśmy, ponieważ u niego było też sporo wyjątków, wyłamujących się spod ogólnej reguły. Ogólnie jednak biorąc wydaje się, że dane jego jako całość wnioski te w pełni uzasadniają.

W każdym razie dalsze eksperymenty wykazały zupełnie przekonywająco kumulowanie się transferu. Bunch (1944) przeprowadził swe badania ze studentami i stwierdził, że ich zainteresowanie eksperymentem utrzymuje się przez dłuższy czas, jeżeli żądać od nich opanowywania labiryntów o coraz to innym schemacie. Bunch dawał im różne labirynty dziurkowe (str. 190), albo wszystkie na jednym seansie eksperymentalnym, albo po jednym dziennie. Gdy przerabiano po jednym labiryncie dziennie, oszczędność w uczeniu się kolejnych labiryntów w porównaniu z uczeniem się bez uprzedniego treningu 1 wynosiła:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>